กำลังอยู่ที่ : กลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน


นายกิจจา กิจหงวน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ ประกอบไปด้วยงานต่างๆดังนี้
  1. งานสำนักงาน
  2. งานนโยบายและแผน
  3. งานข้อมูลสารสนเทศ
  4. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  6. งานการเงินและการบริหาร สินทรัพย์
  7. งานตรวจสอบภายใน
  8. งานพัสดุ
  9. งานติดตามและประเมินผลงานโครงการ ล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image