แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบางสะพานวิทยาโรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดย ดร. ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และ งานอนมัยโรงเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pifzer ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดย ดร. ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และ งานอนมัยโรงเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pifzer ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดย ดร. ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และ งานอนมัยโรงเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pifzer ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดย ดร. ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และ งานอนมัยโรงเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pifzer ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

นางสาวสุภาพร รัศมีสุนทรางกูล ช.ผส.บภก.1.2(ปข.)(ด้านบริการ), ผจ.ขบภก.1.2(ปข.), ผจ.บบภก.1.2(ปข.)บพ. พร้อมด้วยคณะทำงาน NT Youth Club จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบซิม Work & Learn SIM จำนวน 59ซิม ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยมีนายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมคุณครูร่วมรับมอบซิม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบ้านฝ่ายท่า-ม้าร้องร่วมกับเด็กนักเรียนในโครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club ต่อไป

นางสาวสุภาพร รัศมีสุนทรางกูล ช.ผส.บภก.1.2(ปข.)(ด้านบริการ), ผจ.ขบภก.1.2(ปข.), ผจ.บบภก.1.2(ปข.)บพ. พร้อมด้วยคณะทำงาน NT Youth Club จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบซิม Work & Learn SIM จำนวน 59ซิม ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยมีนายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมคุณครูร่วมรับมอบซิม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบ้านฝ่ายท่า-ม้าร้องร่วมกับเด็กนักเรียนในโครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club ต่อไป