BSPWIT - HOME PRO - DESKTOP
STUDENT - WEB  
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.
 
 

นโยบายโรงเรียนบางสะพานวิทยา ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕
“เก้าพัฒนา”

๑.   พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักคุณธรรมนำความรู้
๒.   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.   ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อธำรงด้านกายภาพของโรงเรียนในฝัน
๖.   ส่งเสริมการกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
๗.   ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง
๘.   พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนตามมาตรฐาน
    การส่งเสริมสุขภาพ
๙.   เชิดชูเกียรติบุคลากรและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน


๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
“ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา "

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา และขอมติความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ


๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
“สัปดาห์การสอบปลายปี "

9 7
8

งานวิชาการโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดให้มีการสอบวัดผลปลายปีของนักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖

ตารางสอบวัดผลปลายปี

ชั้น
วันที่สอบ
ม.๑
๒๒ ก.พ. ๕๔, ๒๔ ก.พ. ๕๔
ม.๒
๒๓ ก.พ. ๕๔, ๒๕ ก.พ. ๕๔
ม.๓
๒๒ ก.พ. ๕๔, ๒๔ ก.พ. ๕๔
ม.๔
๒๑ ก.พ. ๕๔, ๒๓ ก.พ. ๕๔, ๒๕ ก.พ. ๕๔
ม.๕
๒๑ ก.พ. ๕๔, ๒๓ ก.พ. ๕๔, ๒๕ ก.พ. ๕๔
ม.๖
๑๔ ก.พ. ๕๔ - ๑๖ ก.พ. ๕๔๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
“อำลา อาลัย พี่ ม.๖ "

9 7
8

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมอำลา อาลัย พี่ ม.๖ ก่อนจบการศึกษาจากรั้วเขียว-เหลือง โดยมี ผอ.นวลใย นิลบรรพ์, รองฯนันทนา ใกล้ชิต, รองฯอภิชัีย อรุณศิริวัฒนา, รองฯบุญเยี่ยม ศรีวลี, และคณะครู ร่วมกันผูกข้อมือนักเรียน ม.๖ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป บรรยากาศมีรอยยิ้ม สุข เศร้า เคล้าน้ำตา
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
“การแสดงแสงสีเสียง(Light & Sound) งานกาชาดประจวบคีรีขันธ์ "

9 7
8
9 7
8
9 7
8

คณะนักแสดงแสงสีเสียง(Light & Sound)อำเภอบางสะพาน นำโดยนายสมพร ปัจฉิมเพชร นายอำเภอบางสะพานและนางนวลใย นิลบรรพ์ ผอ.ร.ร.บางสะพานวิทยา เป็นตัวแทนอำเภอบางสะพานเข้าร่วมแข่งขันการแสดงแสงสีเสียงในงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเรียงผ่านการแสดงอันวิจิตรตระการตาในท้องเรื่อง "คีตะทำนอง ทองบางสะพาน เทิดไท้องค์ภูมิพล ๘๔ พรรษามหาราช"ใช้นักแสดงทั้งหมดประมาณเกือบสามร้อยคน โดยมีนักแสดงกิติมศักดิ์มากมาย อาทิเช่น นายสมพร ปัจฉิมเพชร, ทนายมังกร, กำนันสมหมาย ปานทอง, ผอ.จุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์, ครูสะอาด ชิงชัย, ครูปราณี ชะอุ่มฤทธิ์, ครูนพรัตน์ พลายน้อย, ดต.อนิรุทธิ์ นิลบรรพ์,และกลุ่มแม่บ้านอาวุโส
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
“การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาประจำปี ๒๕๕๔ "

9 7
8
9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยางานส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีการเลือกตั้งในระดับชั้น ม.๒ ๓ ๕ และ ๖ ระดับชั้นละ ๑๐ คน และในระบบบัญชีรายชื่อ(ปาตี้ริส) อีก ๒๐ คน รวม ๖๐ คน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีพรรคการเมืองนักเรียนส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ๒ พรรคการเมือง คือพรรคเยาวชนภิวัฒน์ และพรรคกล้าราชพฤกษ์ ซึ่งทั้ง ๒ พรรคได้เปิดตัวผู้สมัครและประกาศนโยบายหน้าเสาธงมีการจุดประทัดและจัดขบวนแห่หาเสียงอย่างสนุกสนาน เป็นการสร้างสีสันในการเลือกตั้งได้อย่างยอดเยี่ยม
ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฎว่า พรรคเยาวชนภิวัฒน์ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ ๔๒ คน และพรรคกล้าราชพฤกษได้รับเลือกตั้ง ๑๘ คน
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี"

9 7
8

๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยครูดวงจิต สิงหนาท ครูพัชรินทร์ นพประพันธ์ และครูสรุพล เย็นใจ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาเป็นตัวแทนโรงเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออกไปร่วมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๐ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทีั้งสิ้น ๑๒ ทีม เป็นตัวแทนของแต่ละภาค และผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของประเทศ สร้างภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้ร่วมแสดงดังนี้ นายณภัทร ชุมนุมพันธ์ ชั้น ม.๓/๙, นายธนพล ล้อมน้อย ชั้น ม.๓/๙, ด.ญ.ธนาภรณ์ บุพนิมิตร ชั้น ม.๓/๙ , ด.ญ.ญโณบล ติยะสัตย์กุลโกวิท ชั้น ม.๑/๙ และด.ญ.นพลักษณ์ ฉัตรชัยนพคุณ ชั้น ม.๑/๙ โดยมีครูพัชรินทร์ นพประพันธ์ , Miss Brandi Cassadra Derk และครูดวงจิต สิงหนาท เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุรพล เย็นใจ และน.ส.ภัทราวดี ประกอบปราณ เป็นผู้ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

งานนี้ต้องขอพระคุณท่านผู้อำนวยการนวลใย นิลบรรพ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันจนประประสบผลสำเร็จ


๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
The Power of one 2011" Blue Star of Hope

9 7
8

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ครูดวงจิต สิงหนาท ได้นำคณะนักเรียน ได้แก่ นายกนก จันทร์แก้ว, น.ส.จุฑารัตน์ สุดปรางค์ และ น.ส.กนกกาญจน์ ประกอบปราณ นักเรียนชั้น ม.๔/๓ ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ,โรงเรียนทับสะแกวิทยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมในโครงการ "The Power of One" ณ ปางช้าง (Elephant Nature Park) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชายหาดบ้านกรูด และโรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นเวลา ๑๘ วัน ซึ่งโครงการ "The Power of One" เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิิดขึ้นในสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้โอกาส และสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการ และในปี ๒๐๑๒ โครงการ "The Power of One" ก็จะมาจัดกิจกรรมค่ายภา๋ษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ทางโรงเรียนบางสะพานวิทยาก็ขอต้อนรับคณะอาสามัครในโครงการดังกล่าวทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
“รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน"

9 7
8

นายธีรศักดิ์ จิระตราชู นักเรียนชั้น ม.๖/๖ โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน


๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
“วันไหว้ครู ๕๔ "

9 7
8

ข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมให้มีพิธีไหว้ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติขึ้น ณ. หอประชุม โรงเรียนบางสะพานวิทยา กิจกรรมภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครู กีฬาสานสัมพันธ์ และภาคค่ำ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
“ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.๔ และ ม.๕ จำนวน ๑๐ คนเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
“รับรางวัลการแข่งขันระดับ สพท.ปข.๑"

9 7
8

รองฯ บุญเยี่ยม ศรีวลี ให้เกี่ยรติเป็นประธานมอบเกี่ยรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่เข้าร่วมการแข่งขันเปิดโลกวิชาการของ สพท.ปข.๑
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๖ - ๘ มกราคม ๒๕๕๔
“ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.๓ ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย " “ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.๒ ณ ต.ช.ด.๑๔๖ "

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดให้มีกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมเพื่อสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ของลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๓ ณ.ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตาม่องล่าย) เป็นเ้วลา ๓ วัน ๒ คืน
และลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒ ณ ต.ช.ด.๑๔๖(ด่านสิงขร)
[++ประมวลภาพกิจกรรม ม.๓++]
[++ประมวลภาพกิจกรรม ม.๒++]


๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
“ส่งท้ัายปีเก่า ๕๓ ต้อนรับปีใหม่ ๕๔ "

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๕๓ ต้อนรับปีใหม่ ๕๔ โดยมี ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ ให้เกียรติเป็นประัธาน และคุณวนิชย์ ปักกิ่งเมือง มาร่วมส่งความสุขกับพวกเราชาวเขียว-เหลือง กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการประกวดร้องเพลง การแสดงต่าง ๆ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
“สพม.เขต.๑๐ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโรงเรียน"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต ๑๐ (สพม.เขต ๑๐) ซึ่งมาติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล


๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
“รับรางวัลการแข่งขันระดับ สพท.ปข.๑"

9 7
8

รองฯ บุญเยี่ยม ศรีวลี ให้เกี่ยรติเป็นประธานมอบเกี่ยรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่เข้าร่วมการแข่งขันเปิดโลกวิชาการของ สพท.ปข.๑
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
“ต่อยอดจาก Master Teacher โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และดนตรี"

9 7
8

ครูรุ่งรตี เทพนม (Master teacher กลุ่มวิชาโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ) และ ครูชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (Master Teacher กลุ่มวิชาดนตรี) ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดอบรมต่อยอดให้กับเืพื่อนครูที่สนใจ โดยคำสั่งของ สพฐ. ให้มีการต่อยอด ๑ : ๕


๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
“กิจกรรม วิชาการนิทัศน์ ๕๓ "

9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรม "วิชาการนิทัศน์ ๕๓ , กิจกรรมรักการอ่าน ประสานใจสีเขียว เชี่ยวชาญวิชาการนิทัศน์ คีตวัฒน์ลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ในกิจกรรมมากมายทางวิชาการจากกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่ม และหน่วยงานอื่น ๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกนานประสานความรู้อย่างสอดคล้องกลมกลืน
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
“การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยามีข้อปรึกษาหารือจึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น อีกทั้งมีการชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนบางสะพานวิทยา เช่นการดำเนินงานการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นกรณีต่าง ๆ ตามวาระการประชุม


๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
เด็กดี V-Star "

9 7
8

รองฯ อภิชัย อรุณศิริวัฒนา และคณะครู นักเีรียนเด็กดี V-Star เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี


๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
“พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช "

9 7
8
9
7
8
9
7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๓ เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมลงนามถวายพระพร กิจกรรมทางศาสนา ปฏิญาณต่อหน้า่พระบรมสาทิศลัีกษณ์ว่าจะน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำเนินชีิวิตและหน้าที่การงาน กิจกรรมจัดได้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยมีนายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีภาคเช้า ภาคค่ำมีการวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร และการแสดงของนักเรียน ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างแต่งกายผ้าไทยสีชมพูกันอย่างพร้อมเพรียง
[++ประมวลภาพกิจกรรมถวายพระพร++]
[++ประมวลภาพกิจกรรมจุดเทียนชัย++]
[++ประมวลภาพกิจกรรมการแสดงของนักเรียน++]


๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
“พิธีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเมืองอำเภอบางสะพาน"

9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วม พิธีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเมืองอำเภอบางสะพาน ครั้งที่ ๑ มีการจัดริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญหลวงปู่อิน ปู่ท้วม จ้าวที่ จ้าวเมือง
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
“เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๓ "

9 7
8
9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดให้มีพิธีเฉลิมพระเำกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช มีกาีรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของครูและนักเีรียน ถวายพานพุ่มสักการะ กล่าวคำถวายพระพร และปลูกต้นดาวเรืองในสวนเฉลิมพระเำกียติ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]


๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
รับประกาศเกียรติคุณห้องสมุดดีเด่น"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ รับประกาศเกียรติคุณห้องสมุดดีเด่นของโรงเรียนบางสะพานวิทยาประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธี ในงานเปิดโลกวิชาการ ซึ่งจัดโดยจังหวัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ณ หน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโรงเรียน บางสะพานวิทยาได้รับมีผลงานดีเด่นติดต่อกัน ๒ ปี ซ้อน

 
 
 
รายงานการประชุมสมัชชา
การศึกษานานาชาติ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4
ในโอกาสวันครูโลก
และการประชุมนานาชาติ
UNECO – APEID
ครั้งที่ 12
 
 
อัพเดทใหม่
ผลงานโฮมเพจของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
โดย
WEB MASTER
 
 
เว็บบอร์ดของโรงเรียน
สามารถใช้งานได้แล้วครับ
โดย
WEB MASTER
 
LAST UPDATE 2554-02-23
ไปหัวข้อก่อนหน้านี้