เมนูหลัก

กลับสู่หน้าหลัก

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

บุคลากร

 
ลิ้งค์ภายใน

เว็บบอร์ดโรงเรียน

BSPWIT
PRO-DESKTOP

BSP-GRAPHIC FORUM

NONONONO

NONONONO

กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้าราชการครู
NO IMAGE หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นางสาวทิพาภรณ์    ทวีศักดิ์สมบูรณ์
ครู
คศ.๓
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวทิพาภรณ์
ทวีศักดิ์สมบูรณ์
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นางวัณธนี    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู
คศ.๓
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางวัณธนี
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นางนัยนา    จันทร์สอน
ครู
คศ.๓
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางนัยนา
จันทร์สอน
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายวิรัช์    ทองเสม
ครู
คศ.๓
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายวิรัช
ทองเสม
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นางนิตยา    สุวรรณหงส์
ครู
คศ.๓
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางนิตยา
สุวรรณหงส์
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายเดชา    ปานอ้น
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายเดชา
ปานอ้น
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายเกียรติศักดิ์    มีเศษ
ครู
คศ.๓
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายเกียรติศักดิ์
มีเศษ
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายทองเจือ    ทิพย์อักษร
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายทองเจือ
ทิพย์อักษร
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายสรยุทธ    สนธิ
ครู
คศ.๑
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายสรยุทธ
สนธิ
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายสมทบ    ชมสุข
ครู
คศ.๑
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายสมทบ
ชมสุข
     
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นางสาวจารุณี    สร้อยสม
ครู
คศ.๑
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวจารุณี
สร้อยสม
     
 
พนักงานราชการ
NO IMAGE กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นางสาวฐิติชยา    มัดซา
พนักงาน
ราชการ
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวฐิติชยา
มัดซา
     
ลิ้งค์อื่นๆ

Google Thai

Yahoo Thai

MSN Thailand

Hotmail

Yahoo! Mail