เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง ควรเปิดหน้าเว็บเพจด้วย "ไฟร์ฟอกซ์" เวอร์ชั่นล่าสุด
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ช่างเทคนิค)
 

จาก  http://202.143.150.50/cai/  เป็นบทเรียนออนไลน์สื่อการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
โดย   คุณครูพรสวรรค์ บุญรังษี  ครูต้นแบบด้านเนื้อหา  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เป็นบทเรียนที่ให้ความรู้ทางด้าน เขียนแบบเทตนิคเบื้องต้น ในระดับอาชีวศึกษา ที่เป็นเป็นแนวทางในการศึกษาที่ีมีข้อมูลครบถ้วนดีมาก
เหมาะสมที่จะนำไปเป็นแนวทางในการศึกษา
จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน ที่สนใจที่จะศึกษาไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ขอบคุณครับ

เริ่มเผยแพร่ 2552-07-17 โดย WEBMASTER P-BSPWIT

 
เนื้อหาสาระภายในบทเรียน
  บทที่ 1    ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแบบ
  บทที่ 2    เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  บทที่ 3    มาตรฐานงานเขียนแบบ
  บทที่ 4    รูปทรงเรขาคณิต
  บทที่ 5    การบอกขนาดเบื้องต้น
  บทที่ 6    ภาพฉาย (ORTHOGRAPHIC DRAWING)
  บทที่ 7    ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW)
  บทที่ 8    การเขียนภาพสเกตซ์
  บทที่ 9    การเขียนแบบภาพตัด
  บทที่ 10    การเขียนแบบภาพช่วย
  บทที่ 11    สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
บรรณานุกรม  

อาจมีหลายๆ ส่วนที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง เสนอข้อชี้แนะได้ที่
P-BSPWIT
e-mail : peeraphong-bspwit@hotmail.com


กลับสู่หน้าหลักกลุ่มสาระศิลปะ
บทที่ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑
กลับหน้าหลักบางสะพานวิทยา