มาตรฐานเส้นสำหรับงานเขียนแบบ

ชนิดและความหนาของเส้น

เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ ตามระบบ ISO ได้กำหนดชนิดและความหนาของเส้นเป็น มาตรฐาน ดังนี้

ชนิดของเส้น ลักษณะของเส้น ปากกา(ม.ม.) ดินสอ
การใช้งานเป็น
เส้นเต็มหนา
 
0.5
HB
เส้นขอบรูปที่มองเห็นชัดเจน หรือแสดงความจริง ( Visible Line )
เส้นเต็มบาง
 
0.25
2H
เส้นกำหนดขนาด( Dimension Line ) เส้นอ้างอิง ( Reference Line ) เส้นทะแยงมุม ( Diagonal Line ) เป็นเส้นร่างแบบ
เส้นประ
 
0.35
H
เส้นขอบงานที่ถูกบังไว้ เส้นแสดงมุมที่มองไม่เห็น( Concealed Line )
เส้นศูนย์กลางหนา
 
0.5
HB
เส้นแสดงภาพตัด ( Section Line )
เส้นศูนย์กลางบาง
 
0.25
2H
เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานกลม
เส้นรอยตัดย่อส่วน เส้นมือเปล่า
 
0.25
2H
เส้นแสดงรอยตัดย่อส่วน เส้นแสดงรอยตัดแตกตัว เส้นร่างชิ้นงานก่อนการเขียนแบบ

ตัวอย่าง : การใช้เส้นแบบต่าง ๆในงานเขียนแบบ

แสดงภาพตัวอย่างการใช้เส้นแบบต่าง ๆในงานเขียนแบบ